01.07.2022 НРА «Рюрік» повідомляє про визначення рейтингів ПрАТ «ПТ «ЄВПРОПОЛІС»

На засіданні Рейтингового комітету від 20.06.2022 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAА- інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «у розвитку» і підтвердило ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsАА інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2017 р. – 3 міс. 2022 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.04.2022 р. коефіцієнт фінансової автономії відповідав 91%. Рівень страхових резервів з високим запасом покривався власним капіталом.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2022 р. величина фактичного запасу платоспроможності значно перевищувала нормативне значення.

‒ Достатній рівень ліквідності Компанії. Станом на звітну дату ліквідні активи Товариства зі значним запасом покривали його зобов’язання, зважаючи на невисокий їх обсяг.

‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Згідно з останньою наявною інформацією, грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені виключно в національній валюті. Також в національній валюті представлені всі здійснені Компанією фінансові інвестиції.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Висока концентрація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 3 міс. 2022 року на частку ключового виду страхування припадало 62% сукупних премій, в той час як три найбільші види страхування формували вже 85% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Незбалансована структура страхових резервів Компанії. Станом на 01.04.2022 р. інвестиції в нерухоме майно та цінні папери українських емітентів, ліквідність яких важко оцінити за поточної бізнес кон’юнктури та стану вітчизняного фондового ринку, відповідали 93% сукупного обсягу страхових резервів Компанії. В той же час на частку найліквіднішої складової страхових резервів (грошові кошти на вкладних і поточних рахунках) припадало лише 2% їх обсягу.

– Як і в інших вітчизняних страховиків, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»