27.09.2011 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння довгострокових кредитних рейтингів позичальника та боргового інструменту (облігаційного випуску серій А, В, С) ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» на рівні uaВВВ з прогнозом «стабільний»

Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний» та запланованому облігаційному випуску серій А, B та С ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

Рейтинги Компанії та боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення довгострокових кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» квартальну фінансову звітність за 2009 р. – ІІ квартал 2011 р. включно та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні довгострокових кредитних рейтингів установи та боргового інструменту.

Позитивні фактори:

– Високий рівень капіталізації Компанії – коефіцієнт фінансової автономії станом на 01.07.2011 р. становив 53,6%. Обсяг запланованої емісії облігацій (300 млн. грн.) складає всього 89,7% власного капіталу Товариства станом на 01.04.2011 р. (на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення облігацій) при законодавчо встановленому максимумі 300%. При повному розміщенні запланованого випуску облігацій, показники фінансової стійкості, як очікується, впритул наблизяться до мінімальних рекомендованих значень.

– Поступове зростання обсягу наданих кредитів за відсутності у ньому проблемної (простроченої) заборгованості внаслідок виваженої політики управління ризиками, що має позитивний вплив на поточні фінансові результати Товариства.

– Беззбиткова діяльність Емітента протягом усього строку існування та позитивна динаміка показників фінансово-економічних результатів. За І півріччя 2011 року чистий прибуток Емітента перевищив результат за підсумками 2010 року більш ніж в 4 рази і становив 17,4 млн. грн. Доволі високий рівень прибутковості дозволяє Емітенту нарощувати власний капітал за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

– Зростання чистого оборотного капіталу, пропорційне динаміці нарощення активів, а також достатній рівень забезпеченості власними оборотними коштами, що зумовлюють високі показники ліквідності Компанії. Достатній рівень покриття найбільш ліквідними активами загального обсягу емісії та процентних платежів за облігаціями.

– Високий рівень процентної маржі. Зокрема, середньозважені ставки залучення коштів та розміщення коштів станом на 05.09.2011 р. становили 13,09% та 23,31% відповідно.


Негативні фактори:

– Незважаючи на наявність позитивної динаміки показника EBITDA (збільшення у 2,6 разу за останні чотири звітні квартали порівняно з 2010 роком), при розміщенні всього обсягу запланованого випуску облігацій, планові річні процентні платежі за облігаціями (48 млн. грн.) в 1,13 разу перевищуватимуть його поточне значення (42,2 млн. грн.), що може негативно вплинути на фінансові результати Емітента.

– Недостатній рівень розвитку клієнтської бази Емітента, та як наслідок – збереження високої концентрації кредитного ризику і досить низької диверсифікації портфелю великих кредитів. Станом на 05.09.2011 р. частка кредитів, наданих 10 найбільшим позичальникам, складала 95,45% загального розміру кредитного портфелю Емітента.

– Короткий строк діяльності Компанії на ринку (два роки) ускладнює й знижує точність прогнозування тенденцій її розвитку та майбутнього фінансово-господарського стану.


Завантажити висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» на сайті НРА «Рюрік»