02.02.2015 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПАТ «АКБ «КОНКОРД» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.01.2015 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «АКБ «КОНКОРД» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АКБ «КОНКОРД» внутрішню інформацію та квартальну фінансову звітність за 2012 рік – 2014 рік включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

‒ Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів клієнтів власним капіталом. Станом на 01.01.2015 р. власний капітал становив 55,10% від сукупних активів, співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» становило 0,720 (рекомендований максимум 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» становило 1,608 (рекомендований максимум 9,0).

‒ Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.01.2015 р. 99,74% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що певною мірою знижує чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

‒ Достатній обсяг сформованих резервів під негативно класифіковану заборгованість, що знижує чутливість Банку до кредитного ризику. Так, станом на 01.01.2015 р. рівень покриття фактично сформованими резервами простроченої заборгованості складає 262,08%.

‒ Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

‒ Висока концентрація активних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитного портфеля Банку за основними позичальниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

‒ Висока концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та значна частка коштів на поточних рахунках обмежують фінансову гнучкість Банку та підвищують його чутливість до ризику ліквідності.

‒ Низькі значення показників рентабельності активів і власного капіталу. Низький рівень прибутковості (за підсумками 2014 року Банк отримав прибуток в розмірі 819 тис. грн.) стримує нарощення власного капіталу Банку за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

‒ Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на сайті НРА «Рюрік»