06.03.2017 НРА «Рюрік» повідомляє про підвищення ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 24.02.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaА– інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчі перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» фінансову звітність за 2012 рік – ІV квартал 2016 року, внутрішню інформацію, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової автономності та високий рівень захищеності виданих кредитів і залучених коштів власним капіталом. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.01.2017 р. складало 0,27 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 0,36 (рекомендоване максимальне значення 9,0).

– Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.01.2017 р. питома вага високоліквідних активів у сукупних активах Банку складала 37,68%, значення коефіцієнта швидкої ліквідності, що характеризує здатність Банку вчасно розраховуватись за поточними зобов’язаннями, − 205,79%.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.01.2017 р. портфель цінних паперів Банку було представлено валютними ОВДП.

– Достатній обсяг сформованих резервів під негативно класифіковану заборгованість, що знижує чутливість Банку до кредитного ризику. Станом на 01.01.2017 р. рівень покриття клієнтського кредитного портфелю фактично сформованими резервами складав 29%.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.

Негативні фактори:

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитного та депозитного портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Висока витратність діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні та інші операційні витрати» (53,91% сукупного обсягу валових доходів за підсумками 2016 року), чинить тиск на фінансовий результат Банку.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» на сайті НРА «Рюрік»