14.08.2017 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «АБ «РАДАБАНК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 08.08.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «АБ «РАДАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АБ «РАДАБАНК» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2009 р. – 01.07.2017 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

Збільшення статутного капіталу Банку до 200 млн. грн. у І кварталі 2017 року свідчить про високий рівень підтримки з боку власників.

– Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.07.2017 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 36,08% та  43,60% відповідно.

– Достатній обсяг сформованих резервів під негативно класифіковану заборгованість, що знижує чутливість Банку до кредитного ризику. Станом на 01.07.2017 р. кредити позичальникам 10 класу та прострочена заборгованість у повному обсязі покривались сформованими резервами.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю та відсутність простроченої заборгованості за валютними кредитами. Станом на 01.07.2017 р. 96% кредитів клієнтам було надано в національній валюті, що знижує чутливість Банку до кредитних ризиків, пов’язаних з девальвацією гривні.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.07.2017 р. портфель цінних паперів Банку було представлено депозитними сертифікатами НБУ та валютними ОВДП.

‒ Активний розвиток карткового бізнесу сприяє збереженню клієнтської бази та утриманню конкурентних позицій на ринку банківських послуг.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знаходить своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволяє знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.

Негативні фактори:

‒ Значна питома вага коштів на вимогу (44,68% портфелю коштів клієнтів станом на 01.07.2017 р.) підвищує чутливість Банку до ризику ліквідності та зумовлює необхідність підтримувати високий обсяг високоліквідних активів на випадок відтоку коштів клієнтів.

– Значна витратність діяльності Банку, враховуючи вагому частку загальних адміністративних витрат (33,13% валових доходів за результатом І півріччя 2017 року), чинить тиск на фінансовий результат Банку.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ АБ «РАДАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»