26.12.2011 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу позичальника ПАТ «Агрокомбанк» на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 20.12.2011 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «Агрокомбанк» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Агрокомбанк» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.10.2009 р.–01.10.2011 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Беззбиткова діяльність Банку (за річними фінансовими результатами) протягом аналізованого періоду (2001 р. – 2011 р.) та тривалий строк функціонування на фінансовому ринку України (дата державної реєстрації – 24.12.1993 р.).

– Достатній рівень фінансової стійкості та незалежності Банку. Станом на 01.10.2011 р. значення коефіцієнта фінансової стійкості становило 23,33%, що є значно вищим, ніж в середньому для банків ІV групи та системи в цілому (17,76% та 14,76% відповідно).

– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів власним капіталом, а також основними засобами. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.10.2011 р. складає 2,05 (рекомендоване максимальне значення 9,0), співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 2,36 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а коефіцієнт захищеності капіталу становив 75,2% (25,41% та 25,71% для банків ІV групи та банківської системи в цілому відповідно).

– Невисокі ризики поточної діяльності, зважаючи на доволі високу частку комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт співвідношення комісійного та процентного доходів за останні чотири звітні квартали становив 39,34% (при рекомендованому мінімальному значенні 10%), що значно вище, ніж середні значення для банків ІV групи та банківської системи в цілому (19,18% та 15,93% відповідно). Коефіцієнт безризикового покриття витрат за результатами останніх чотирьох звітних кварталів складає 25,81% (при рекомендованому мінімальному значенні 10%), що значно вище, ніж середнє значення для банків ІV групи та банківської системи в цілому (17,61% та 16,43% відповідно).

– Доволі низька концентрація ресурсної бази, що певною мірою знижує ризик ліквідності, при одночасному ефективному використанні залучених коштів. Частки депозитів 10 найбільших вкладників-юридичних осіб та 10 найбільших вкладників-фізичних осіб у сукупному обсязі залучених коштів клієнтів станом на 01.10.2011 р. складають 9,77% та 7,9% відповідно, а питома вага строкових коштів у сукупному обсязі коштів клієнтів становила 64,1% (63,4% в середньому по системі). Коефіцієнт ефективності використання залучених коштів за результатами останніх чотирьох звітних кварталів становив 18,2% (15,65% та 15,57% для банків ІV групи та банківської системи в цілому відповідно).

– Висока професійна кваліфікація і тривалий досвід роботи керівних кадрів та ключових співробітників Банку у банківській системі України. Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Невеликий розмір регулятивного капіталу Банку (108,6 млн. грн. станом на 01.10.2011 р.), що обмежує можливості кредитування та обслуговування великих корпоративних клієнтів в умовах посилення конкуренції в банківській сфері.

– Низькі значення нормативів миттєвої та поточної ліквідності. Станом на 01.10.2011 р. нормативи Н4 та Н5 становили 25,19 та 42,14, що значно нижче, ніж середні значення по системі в цілому (53,24 та 66,57 відповідно).

– Порівняно низька якість кредитного портфелю Банку. Частка кредитів, класифікованих як «стандартні», скоротилась з початку року з 42,68% до 32,55% станом на 01.10.2011 р., а резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів дорівнювали 11,23% активу. Загальна сума заборгованості за 10 найбільшими проблемними кредитами станом на 01.10.2011 р. складала 30,5 млн. грн., що становить близько 10,2% сукупного обсягу кредитів та заборгованості клієнтів.

– Нижчі, порівняно із ІV групою банків за класифікацією НБУ, темпи розвитку Банку. Так, частка активів Банку у загальному обсязі активів банків ІV групи зменшилась з 0,80% станом на 01.10.2009 р. до 0,54% станом на 01.10.2011 р. За аналогічний період частка обсягу кредитно-інвестиційного портфелю Банку скоротилась з 0,74% до 0,53%.

– Висока концентрація активних операцій Банку. Заборгованість 10 найбільших позичальників-фізичних осіб станом на 01.10.2011 р. становить 60,7 млн. грн., що складає близько 60,7% обсягу кредитів та заборгованості клієнтів-фізичних осіб, а заборгованість 10 найбільших позичальників-юридичних осіб – 162,97 млн. грн., що складає близько 68,3% сукупного обсягу кредитів та заборгованості клієнтів-юридичних осіб, або 150,02% розміру регулятивного капіталу. Низька диверсифікація кредитного портфелю Банку є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Зростання обсягу витрат за статтею «Адміністративні та інші операційні витрати» (27,76 млн. грн., або 50,7% сукупного обсягу витрат за 9 місяців 2011 року), спричиняє низькі значення показників рентабельності активів та власного капіталу. Низький рівень прибутковості стримує нарощення капіталу Банку за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Агрокомбанк» на сайті НРА «Рюрік»