15.11.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «Агрокомбанк» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 08.11.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «Агрокомбанк» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Агрокомбанк» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р.–01.10.2012 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

Достатній рівень фінансової стійкості та незалежності Банку. Станом на 01.10.2012 р. значення коефіцієнта фінансової стійкості становило 21,60%, що є значно вищим, ніж в середньому для банків ІV групи та системи в цілому.

Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів власним капіталом, а також основними засобами. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.10.2012 р. складає 2,09 (рекомендоване максимальне значення 9,0), співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 2,68 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а коефіцієнт захищеності капіталу становив 78,27% (рекомендоване мінімальне значення 25%).

Невисокі ризики поточної діяльності, зважаючи на достатньо високу частку комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт співвідношення комісійного та процентного доходів за результатами останніх чотирьох звітних кварталів становив 23,72% (рекомендоване мінімальне значення 10%), а коефіцієнт безризикового покриття витрат – 16,96% (рекомендоване мінімальне значення 10%).

– Доволі низька концентрація ресурсної бази, що певною мірою знижує ризик ліквідності. Частки депозитів 10 найбільших вкладників-юридичних осіб та 10 найбільших вкладників-фізичних осіб у сукупному обсязі залучених коштів клієнтів станом на 01.10.2012 р. складають 11,06% та 9,12% відповідно.

– Висока професійна кваліфікація і тривалий досвід роботи керівних кадрів та ключових співробітників Банку у банківській системі України. Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

Зниження показників ефективності діяльності. Розмір збитку за підсумками 9 місяців 2012 року становив -1 939 тис. грн., при цьому протягом останніх десяти років Банк демонстрував абсолютно беззбиткову діяльність (за річними показниками).

Висока концентрація активних операцій Банку. Заборгованість 10 найбільших позичальників-фізичних осіб станом на 01.10.2012 р. складає близько 70,14% обсягу кредитів та заборгованості клієнтів-фізичних осіб, а заборгованість 10 найбільших позичальників-юридичних осіб – близько 79,66% сукупного обсягу кредитів та заборгованості клієнтів-юридичних осіб, або 177,47% розміру регулятивного капіталу. Висока концентрація кредитного портфелю Банку є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

Висока питома вага у портфелі Банку кредитів, наданих представникам високоризикових видів економічної діяльності – будівництва та операцій з нерухомістю (більше 34% сукупного обсягу кредитного портфелю станом на 01.10.2012 р.). У зв’язку зі звуженням ринку нерухомості та порівняно низькою активністю сектору будівництва, можливість погіршення якості кредитного портфелю Банку є доволі ймовірною.

Збереження високої витратності діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні витрати та інші операційні витрати» (27,55 млн. грн., або 50,84% сукупного обсягу доходів за 9 місяців 2012 року).

Порівняно невисока якість кредитного портфелю Банку. Частка кредитів, класифікованих як «стандартні», становила 38,60% станом на 01.10.2012 р., а частка «безнадійних» та «сумнівних» кредитів – зросла до 5,91%. Загальна сума заборгованості за 10 найбільшими проблемними кредитами станом на 01.10.2012 р. складала близько 5,5% сукупного обсягу кредитів та заборгованості клієнтів.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Агрокомбанк» на сайті НРА «Рюрік»