17.06.2013 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу позичальника та кредитного рейтингу боргового інструменту (облігаційного випуску серій А та В) ПАТ «АКТАБАНК» на рівні uaA– з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 07.06.2013 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «АКТАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та підтвердило облігаційному випуску серій А та В ПАТ «АКТАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaА– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинги Банку та боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АКТАБАНК» квартальну фінансову звітність за 2009 рік – І квартал 2013 року включно та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні кредитного рейтингу банківської установи та кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

Абсолютно беззбиткова діяльність протягом всього періоду існування Банку. Виконання більшості економічних нормативів, встановлених НБУ, зокрема нормативів ліквідності, зі значним запасом.

Невисокі ризики поточної діяльності, враховуючи доволі високу частку комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт співвідношення комісійного та процентного доходів за результатами останніх чотирьох звітних кварталів становив 34,57% (рекомендоване мінімальне значення 10%), а коефіцієнт безризикового покриття витрат – 23,52% (рекомендоване мінімальне значення 10%), що значно вище, ніж середні значення по ІІІ‑й групі банків (13,61% та 12,10% відповідно).

Відносно висока якість кредитно-інвестиційного портфелю Банку, що говорить про раціональну та виважену кредитну політику. Станом на 01.04.2013 р. кредити, віднесені до ІV та V категорій ризику, складали 1,38% та 2,61% загальної суми відповідно, а резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів становили 3,94% активу. При цьому банківська система продовжує характеризуватися високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

Відносно високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами (їх частка станом на 01.04.2013 р. дорівнювала 6,9%, а середній показник по банківській системі складав 3,4%). Капіталовкладення в основні засоби відповідають задекларованій стратегії розвитку Банку, спрямованій на підвищення ефективності технологічного здійснення банківських послуг, а також забезпечують високу захищеність кредитних та депозитних операцій.

Розмір розрахованих річних відсоткових платежів за облігаціями серій А та В є незначним по відношенню до фінансових результатів діяльності Банку. Так, по відношенню до прибутку до відрахувань в резерви та чистого процентного доходу за підсумками останніх чотирьох звітних кварталів процентні платежі становили 18,79% та 10,84% відповідно. Банк, згідно зареєстрованого проспекту емісії облігацій, своєчасно та в повному обсязі сплачував процентні доходи власникам облігацій серії А та В.

– Банк є фінансовим центром потужної багатопрофільної вітчизняної торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази. Разом з тим, Банк поступово нарощує частку клієнтів, які не належать до групи «АЛЕФ», що підвищує диверсифікованість його кредитного та депозитного портфелів.


Негативні фактори:

– Концентрація найбільших депозитів залишається високою: станом на 01.04.2013 р. частка 10 найбільших вкладників-юридичних осіб у сукупному обсязі строкових коштів юридичних осіб становила 83,93%, а частка 10 найбільших вкладників-фізичних осіб у сукупному обсязі строкових коштів фізичних осіб – 53,98%. Низька диверсифікація депозитного портфелю свідчить про значний рівень залежності Банку від ключових вкладників.

Недостатній рівень захищеності залучених коштів клієнтів власним капіталом. За результатами І кварталу 2013 року власний капітал становив лише 9,0% від сукупних активів, співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» становило 8,78 (рекомендований максимум 9), що вище, ніж середнє значення по банківській системі, майже у 2,5 рази.

Недостатньо ефективне використання ресурсів Банку, що спричинило появу надлишкової ліквідності. Так, станом на 01.04.2013 р. коефіцієнт використання потужностей становив 0,410 (рекомендоване значення 0,65-0,70), а питома вага дохідних активів у сукупних активах становила 0,412 (рекомендоване значення 0,80-0,90), що суттєво нижче, ніж середні значення по III‑й групі банків (0,559 та 0,712 відповідно).

Залежність від фінансового стану торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ» робить Банк чутливим до погіршення ситуації на ринках, на яких представлена корпорація. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКТАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»