07.07.2014 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу позичальника ПАТ «АКТАБАНК» на рівні uaA– з прогнозом «стабільний» та відкликання кредитного рейтингу боргового інструменту (облігаційного випуску серій А та В) у зв’язку з погашенням

На засіданні Рейтингового комітету від 27.06.2014 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «АКТАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та відкликало в зв’язку з погашенням довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту облігаційного випуску серій А та В ПАТ «АКТАБАНК».

Рейтинги Банку та боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Додаткове позначення до кредитного рейтингу «відкликаний» означає, що рейтинг відкликаний у зв’язку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин.

Знак «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АКТАБАНК» квартальну фінансову звітність за 2009 – І квартал 2014 рр. включно та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні кредитного рейтингу банківської установи та кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Абсолютно беззбиткова діяльність протягом всього періоду існування Банку. Виконання більшості економічних нормативів, встановлених НБУ, зокрема нормативів ліквідності, зі значним запасом.

– Прийнятна якість кредитно-інвестиційного портфелю Банку, що говорить про раціональну та виважену кредитну політику. Станом на 01.04.2014 р. кредити, віднесені до ІV та V категорій якості, складали 5,15% та 2,19% загальної суми відповідно, а рівень покриття фактично сформованими резервами простроченої заборгованості складає 148,58%. При цьому банківська система продовжує характеризуватися високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

– Високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами (їх частка в активах станом на 01.04.2014 р. дорівнювала 5,4%, а середній показник по банківській системі складав 3,0%). Капіталовкладення в основні засоби відповідають задекларованій стратегії розвитку Банку, спрямованій на підвищення ефективності технологічного здійснення банківських послуг, а також забезпечують достатню захищеність кредитних та депозитних операцій.

– Позитивна публічна кредитна історія Емітента. Зобовязання за випуском облігацій серії А та В були погашені своєчасно та в повному обсязі.

– Наявність значного обсягу клієнтської бази як для Банку ІІІ групи, достатній розвиток карткового бізнесу та регіональної мережі сприяє збереженню клієнтури та утриманню конкурентних позицій на ринку банківських послуг.

– Банк є фінансовим центром потужної багатопрофільної вітчизняної торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази. Разом з тим, Банк поступово нарощує частку клієнтів, які не належать до групи «АЛЕФ», що підвищує диверсифікованість його кредитного та депозитного портфелів.


Негативні фактори:

– Підвищена чутливість Банку до валютного ризику. Так, станом на 01.04.2014 р. частка клієнтських коштів, залучених в іноземній валюті, формує 52,53% портфеля коштів клієнтів, а частка кредитів, наданих позичальникам в іноземній валюті, складає 72,03% сукупного клієнтського кредитного портфелю. При цьому, валютні кредити надані позичальникам, в яких відсутні джерела валютної виручки, що певною мірою підвищує чутливість Банку до валютного та кредитного ризиків.

– Значна залежність Банку від залучених коштів фізичних осіб (станом на 01.04.2014 р. частка коштів фізичних осіб в пасивах складає 38,29%, що відповідає 344,17% регулятивного капіталу), що в умовах девальваційних очікувань національної валюти може викликати відтік клієнтських коштів та негативно вплинути на показники ліквідності Банку.

– Висока концентрація корпоративного кредитного портфелю та портфелю коштів суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. Так, станом на 01.04.2014 р. на підприємства, що зайняті в сферах «Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами» припадає 47,19% обсягу клієнтського корпоративного кредитного портфелю та 51,91% сукупного обсягу корпоративного портфелю коштів клієнтів відповідно.

– Недостатній рівень захищеності активів та залучених коштів клієнтів власним капіталом. За результатами І кварталу 2014 року власний капітал становив лише 9,37% від сукупних активів, співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» становило 8,128 (рекомендований максимум 9,0), що вище, ніж середнє значення по банківській системі у 2,1 разу.

– Залежність від фінансового стану торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ» робить Банк чутливим до погіршення ситуації на ринках, на яких представлена корпорація. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКТАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»