18.09.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про підвищення кредитного рейтингу позичальника та підтвердження рейтингу боргового інструменту (облігаційного випуску серій А та В) ПАТ «АКТАБАНК»

На засіданні Рейтингового комітету від 12.09.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПАТ «АКТАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії до рівня uaА– зі зміною прогнозу на «стабільний» та підтвердило облігаційному випуску серій А та В ПАТ «АКТАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту інвестиційної категорії на рівні uaА– зі зміною прогнозу на «стабільний».

Рейтинги Банку та боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знаки «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для позапланового оновлення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АКТАБАНК» квартальну фінансову звітність за 2009 рік – І квартал 2012 року включно та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні кредитного рейтингу банківської установи та кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Збільшення статутного капітал Банку до 400 млн. грн. шляхом приватного розміщення 80 тис. штук простих іменних акцій за рахунок додаткових внесків свідчить про високий рівень підтримки з боку акціонерів та відповідає стратегії Банку, спрямованій на отримання статусу принципала платіжних систем «MasterCard» та «VISA».

– Абсолютно беззбиткова діяльність протягом всього періоду існування Банку. Виконання більшості економічних нормативів, встановлених НБУ, зокрема нормативів ліквідності, зі значним запасом.

– Невисокі ризики поточної діяльності, зважаючи на доволі високу частку комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт співвідношення комісійного та процентного доходів за результатами останніх чотирьох кварталів становив 43,02% (рекомендоване мінімальне значення 10%), а коефіцієнт безризикового покриття витрат – 31,80% (рекомендоване мінімальне значення 10%).

– Відносно висока якість кредитно-інвестиційного портфелю Банку, що говорить про раціональну та виважену кредитну політику. Станом на 01.07.2012 р. кредити, класифіковані як «сумнівні», складають 1,9% загальної суми, кредити, класифіковані як «безнадійні», – 1,7%, а коефіцієнт забезпечення резервами кредитних вкладень дорівнює 3,2%. При цьому банківська система продовжує характеризуватися високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

– Відносно високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами (їх частка станом на 01.07.2012 р. становить 6,4%, при тому що середній показник по банківській системі складає 3,6%). Капіталовкладення в основні засоби відповідають задекларованій стратегії розвитку Банку, спрямованій на підвищення ефективності технологічного здійснення банківських послуг, а також забезпечують високу захищеність кредитних та депозитних операцій.

– Розмір розрахованих річних відсоткових платежів за облігаціями серії А і В є незначним по відношенню до фінансових результатів діяльності Банку. Так, по відношенню до прибутку до відрахувань в резерви та процентних витрат за підсумками останніх чотирьох кварталів, процентні платежі становили 25,1% та 5,0% відповідно. Банк, згідно зареєстрованого проспекту емісії облігацій, своєчасно та в повному обсязі сплачував процентні доходи власникам облігацій серії А та В.

– Доволі сильні конкурентні позиції Банку на регіональному рівні (м. Дніпропетровськ). Продумана ринкова стратегія на основі персоніфікації кожного клієнта та виокремлення підрозділу «Private Banking» з наданням ексклюзивних додаткових послуг, направлена на заповнення чітко визначеної ніші з обслуговування клієнтів з середнім та вище середнього рівнями доходів, дозволила Банку за останні два роки сформувати лояльну клієнтську базу фізичних осіб зі значними розмірами залучених строкових коштів (протягом ІI кварталу 2012 року обсяг строкових коштів фізичних осіб збільшився на 98,14 млн. грн.).

– Банк є фінансовим центром потужної багатопрофільної вітчизняної торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази. Разом з тим, Банк поступово нарощує частку клієнтів, які не належать до групи «АЛЕФ», що підвищує диверсифікованість його кредитного та депозитного портфелів.


Негативні фактори:

– Концентрація найбільших депозитів залишається високою: станом на 01.07.2012 р. частка 10 найбільших депозитів юридичних осіб у сукупному обсязі коштів юридичних осіб становила 54,4%, або 82,0% строкових коштів юридичних осіб. Низька диверсифікація депозитного портфелю свідчить про значний рівень залежності Банку від ключових вкладників.

– Недостатній рівень захищеності залучених коштів клієнтів власним капіталом. За результатами ІІ кварталу 2012 року власний капітал становив лише 8,9% від сукупних зобов’язань, співвідношення коштів клієнтів до власного капіталу становило 9,04 (рекомендований максимум 9), що вище ніж середнє значення по банківській системі майже у три рази.

– Недостатньо ефективне використання ресурсів Банку, що спричинило появу надлишкової ліквідності. Так, станом на 01.07.2012 р. коефіцієнт використання потужностей становив 0,48 (рекомендоване значення 0,65-0,70) та був нижчий за середнє значення по III групі банків і банківській системі, а питома вага дохідних активів у сукупних активах становила 0,52 (рекомендоване значення 0,80-0,90), що менше за значення по III групі банків та по банківській системі.

– Залежність від фінансового стану торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ» робить Банк чутливим до погіршення ситуації на ринках, на яких представлена корпорація. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКТАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»