10.12.2010 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння борговому інструменту ПАТ «АКТАБАНК» (запланованому облігаційному випуску серій «А» та «В») довгострокового кредитного рейтингу uaBBB+ з прогнозом «стабільний»

 

 

Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло борговому інструменту ПАТ «АКТАБАНК» (запланованому облігаційному випуску серій «А» та «В») за результатами ІІІ кварталу 2010 р. довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB+ з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчий перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які Агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Емітента порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо купівлі або продажу цінних паперів Емітента. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані Замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для планового присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало фінансову звітність і внутрішню інформацію, надану ПАТ «АКТАБАНК», за останні вісім звітних періодів (01.01.2009–01.10.2010), а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.

Позитивні фактори:

 • Емітент має високі показники покриття емісії грошовими коштами (загальний обсяг емісії є меншим у 14,5 рази станом на 01.10.2010), дохідними активами (є меншим у 25,6 рази станом на 01.10.2010) та основними засобами (є меншим у 6,3 рази станом на 01.10.2010). При цьому, за прогнозними показниками бізнес-плану, показники покриття емісії будуть залишатись на досить високому рівні.

 • Показники фінансової стійкості та незалежності Емітента перебувають у межах діапазону оптимальних значень. Захищеність власним капіталом кредитно-депозитних операцій є досить високою. Відповідно до бізнес-плану з урахуванням запланованої емісії, показники залишатимуться на досить високому рівні.
 • Прогнозована частка купонних платежів у процентних витратах Банку є порівняно незначною і складає 4,0% від процентних витрат за підсумками трьох кварталів 2010 р. Відповідно до бізнес-плану, значення показника буде за підсумками року дещо нижче.

 • Банк є фінансовим центром потужної багатопрофільної вітчизняної торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази. Разом з тим, Банк поступово нарощує частку клієнтів, які не належать до групи «АЛЕФ», що підвищує диверсифікованість його кредитного та депозитного портфелів.
 • У третьому кварталі 2010 р. відбулось зростання обсягів наданих кредитів за одночасного збереження на відносно низькому рівні відсотка резервів під проблемні кредити (5,7%). Рівень забезпеченості кредитних операцій власним капіталом залишається високим. При цьому по банківській системі у третьому кварталі 2010 р. збереглась тенденція до зростання частки сформованих резервів у відсотках до виданих кредитів.

 • Збільшення більше ніж у 1,7 рази коштів клієнтів на рахунках Банку (в тому числі збільшення коштів фізичних осіб у 2,3 рази), що свідчить про підвищення рівня довіри з боку вкладників та посилення впізнаваності бренду, а також дозволяє формувати значну ресурсну базу для активних операцій.
 • На досить високому рівні залишається забезпеченість Банку власними основними фондами (їх частка у активах станом на 01.10.2010 становить 11,9%, притому що середній показник по банківській системі на цю саму дату складає 4,1%). Капіталовкладення в основні фонди відповідають задекларованій стратегії розвитку Банку, спрямованій на підвищення ефективності технологічного здійснення банківських послуг, а також забезпечують високу захищеність кредитно-депозитних операцій.

 • Позитивна динаміка показників фінансово-економічних результатів. За підсумками 9 місяців 2010 р. чистий прибуток Банку збільшився у півтора рази (або на 700 тис. грн.) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. Зріс показник рентабельності капіталу (ROE). Досить висока частка безризикових (комісійних) доходів у структурі валових доходів.

Негативні фактори:

 • Високий рівень співвідношення першого купонного платежу та чистого процентного доходу Емітента за підсумками трьох кварталів 2010 р., а по відношенню до прогнозних річних фінансових результатів платіж складає близько 95% чистого прибутку, що може призвести до погіршення прибутковості Емітента у 2011 р.
 • Відсутність у планових показниках, наданих Емітентом, передумов для покращення значень питомої ваги дохідних активів у сукупних активах та співвідношення чистих кредитних вкладень до сукупних активів Банку, незважаючи на те, що весь обсяг емісії планується розмістити у кредитах клієнтам.
 • Залежність Банку від фінансового стану торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ» робить банк вразливим у разі погіршення ситуації на ринках, на яких представлена корпорація. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.
 • Відносно короткий строк існування Банку (Свідоцтво реєстрації НБУ №322 від 23.04.2008) значно ускладнює й знижує точність прогнозування тенденцій розвитку Банку та підвищує рівень невизначеності щодо майбутньої динаміки його основних показників діяльності.
 • Частка активів (64,0%) та зобов’язань (71,4%) у вільноконвертованій валюті значно зросла (+26,3 п.п. та +20,8 п.п. відповідно), що може мати негативний вплив на надходження та капітал Банку за несприятливих змін валютних курсів.
 • Негативна динаміка показників, що характеризують стабільність фінансових ресурсів банку, які є гіршими ніж по банківській системі та по банках четвертої групи (зокрема, коефіцієнт структури зобов’язань станом на 01.10.2010 дорівнює 1,06 за рекомендованого значення не вище 0,50). Це свідчить про домінування у залучених Банком ресурсах коштів клієнтів до запитання, хоча бажаним є зростання частки довгострокових ресурсів. Загальний обсяг довгострокової облігаційної позики не дозволяє повністю позбутися цього чинника ризику.

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки