21.07.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про підвищення ПАТ КБ «ЦЕНТР» довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaА− інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 15.07.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПАТ КБ «ЦЕНТР» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaА− інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ КБ «ЦЕНТР» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2013 рік – ІІ квартал 2016 року включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

‒ Зосередження 100% участі в капіталі Банку та заплановане збільшення статутного капіталу Банку до 300 млн. грн. у 2016 році свідчить про високий рівень підтримки з боку власника.

– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів клієнтів власним капіталом. Станом на 01.07.2016 р. власний капітал відповідав 63,63% сукупних активів, співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» становило 0,26 (рекомендований максимум 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 0,91 (рекомендований максимум 9,0).

‒ Достатні значення показників ефективності діяльності. За результатами І півріччя 2016 року коефіцієнт операційної ефективності складав 1,47, а рівень чистої процентної маржі ‒ 9,98%.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.07.2016 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що певною мірою знижує чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією гривні та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Висока питома вага комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт безризикового покриття витрат станом на 01.07.2016 р. складав 80,15%, що є значно вищим, ніж середні значення для IІ групи та банківської системи в цілому.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Значна концентрація активних операцій Банку. Невисока диверсифікація кредитного портфелю Банку за основними позичальниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Недостатня диверсифікація каналів генерування процентних доходів. Станом на 01.07.2016 р. 80,30% процентних доходів складали доходи за кредитами, що надані в поточну діяльність СГД. Недостатня диверсифікація джерел отримання процентних доходів підвищує залежність Банку від фінансового стану його основних клієнтів-позичальників.

– Як і інші несистемні банки, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ КБ «ЦЕНТР» на сайті НРА «Рюрік»