21.01.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження облігаційному випуску серій А-J ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту на рівні uaА з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 15.01.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило облігаційному випуску серій А-J ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»  внутрішню інформацію та фінансову звітність з 01.01.2011 р. до 01.10.2015 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Висока прибутковість діяльності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Так, за підсумком 9 міс. 2015 р. Компанія отримала валовий прибуток в розмірі 747,52 млн. грн. та чистий прибуток в розмірі 373,96 млн. грн. Показники рентабельності активів (ROA) та власного капіталу (ROE) становили 21,08% та 27,16% відповідно.

– Високий рівень фінансової стійкості Емітента. Так, частка власного капіталу в структурі пасивів станом на 01.10.2015 р. складає 79,87%.

– Наявність позитивної динаміки показників EBIT і EBITDA, що говорить про зростання обсягів грошових надходжень, які можуть бути використані для оплати відсотків за облігаціями. Так, значення показників EBIT і EBITDA за результатами 9 міс. 2015 р. склали 359,4 млн. грн. і 421 млн. грн. відповідно.

– Збереження достатнього розміру чистого оборотного капіталу зумовлює високі значення показників ліквідності Емітента (коефіцієнти абсолютної, швидкої та загальної ліквідності станом на 01.10.2015 р. становили 0,92, 1,99 та 3,04 відповідно).

– Достатній рівень забезпеченості Товариства власними основними фондами. Вартість основних засобів станом на 01.10.2015 р. складає 611,17 млн. грн. та відповідає 29% валюти балансу.

– Тривалий строк існування та успішної діяльності Підприємства (дата державної реєстрації Товариства – 24.11.2005 р., виробництво започатковане у 1930 році).


Негативні фактори:

– Очікується зростання боргового навантаження, спричинене запланованим випуском облігацій загальним обсягом 1 млрд. грн., та як наслідок – суттєве зниження показників фінансової стійкості Емітента.

– Висока концентрація дебіторської та кредиторської заборгованості Підприємства, що обумовлює його високу чутливість до ризику контрагента. Так, станом на 01.10.2015 року на 10 найбільших дебіторів припадає 79% сукупного обсягу дебіторської заборгованості, а на 10 найбільших кредиторів припадає  100% сукупного обсягу кредиторської заборгованості Підприємства.

– Високий рівень конкуренції на ринку фармацевтичних засобів та значна чутливість підприємств галузі до зміни валютного курсу внаслідок неповноти, мінливості та суперечливості українського законодавства в сфері валютного регулювання.

– Підприємство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на сайті НРА «Рюрік»