05.04.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку»

На засіданні Рейтингового комітету від 31.03.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу, за можливості реалізації як позитивних так і негативних тенденцій та поточних ризиків.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р. – 01.01.2016 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

− Достатня якість клієнтського кредитного портфеля Банку. Станом на 01.01.2016 року кредити, віднесені до І-ІІ категорій ризику, складають 97,43% кредитного портфелю, а частка простроченої заборгованості відповідає лише 1,20% його обсягу. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

− Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.01.2016 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

− Високий рівень фінансової автономності та захищеності виданих кредитів і залучених коштів власним капіталом. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.01.2016 р. складало 1,54 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 1,80 (рекомендоване максимальне значення 9,0).

− Висока професійна кваліфікація і тривалий досвід роботи керівних кадрів та ключових співробітників Банку у банківській системі України. Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

− Від’ємний фінансовий результат діяльності Банку. Формування резервів під сумнівну до повернення заборгованість за МБО обумовило отримання за підсумком 2015 року чистого збитку в обсязі 50,76 млн. грн.

− Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитно-інвестиційного та клієнтського портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

− Недостатньо активна діяльність зі здійснення кредитних операцій з юридичними та фізичними особами, про що свідчить невисокий рівень співвідношення чистих кредитних вкладень до сукупних активів Банку (коефіцієнт використання потужностей станом на 01.01.2016 р. становив 57,01%%).

− Збереження високої витратності діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні витрати» (27,59 млн. грн., або 36,72% сукупного обсягу валових доходів за підсумками 2015 року).

− Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на сайті НРА «Рюрік»