16.10.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгострокового кредитного рейтингу позичальника інвестиційної категорії на рівні uaВВВ з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 08.10.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії до рівня uaВВВ з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2009 рік –  ІІ квартал 2012 року включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень фінансової стійкості страховика, що зумовлений значною часткою власного капіталу та страхових резервів в структурі пасивів Компанії (99,2% станом на 01.07.2012 р.). Протягом аналізованого періоду коефіцієнт фінансового ризику страховика був нижчим 0,1, а станом на 01.07.2012 р. дорівнював 0,008, що дозволяє значно наростити поточні та довгострокові зобов’язання без збільшення власного капіталу за одночасного збереження допустимого рівня фінансового ризику.

– Збалансованість страхового портфелю за видами страхування. Так, на 10 видів добровільного страхування припадає 81,2% валових страхових премій, при чому страхові премії між пріоритетними видами страхування розподілені рівномірно.

– Прибуткова діяльність Компанії. Так, після значних збитків протягом 2010-2011 рр. (422,5 тис. грн. та 937,7 тис. грн. відповідно), ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» за результатами І півріччя 2012 року продемонструвало чистий прибуток у розмірі 28,6 тис. грн.

– Висока якість роботи Страхової Компанії з урегулювання збитків. Так, питома вага резервів заявлених, але не виплачених збитків, складає всього 7,4% страхових резервів.

– Висока професійна кваліфікація і тривалий досвід роботи керівних кадрів та ключових співробітників Компанії на страховому ринку України. Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Низька питома вага ліквідних активів. Так, на «поточні фінансові інвестиції» та «грошові кошти та їх еквіваленти» припадає всього 2,58% валюти балансу. Стаття «Довгострокова дебіторська заборгованість» складає 96,15% активів Компанії та сформована переважно за рахунок вкладення у прості векселі.

– Низька рентабельність діяльності Компанії. Так, за підсумками І півріччя 2012 року рентабельність активів (ROA) та власного капіталу (ROE) становили всього 0,056% та 0,057% відповідно.

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» на сайті НРА «Рюрік»