10.04.2013 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 29.03.2013 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2009 – 2012 роки включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень фінансової стійкості страховика, що зумовлений значною часткою власного капіталу та страхових резервів в структурі пасивів Компанії (93,8% станом на 01.01.2013 р.). Протягом аналізованого періоду коефіцієнт фінансового ризику страховика був нижчим 0,1, а станом на 01.01.2013 р. дорівнював 0,067, що дозволяє значно наростити поточні та довгострокові зобов’язання без збільшення власного капіталу за одночасного збереження допустимого рівня фінансового ризику.

– Активізація діяльності на ринку добровільного страхування, що знайшло своє відображення у збільшенні кількості укладених договорів страхування, а також розміру зібраних валових страхових премій. Так, протягом 2012 року укладено договорів в 4,38 рази більше, ніж за 2011 рік, а розмір зібраних валових страхових премій перевищив значення 2011 року в 5,46 рази, при тому, що рівень виплат протягом 2012 року складав 9,5%.

– Підвищення ефективності діяльності Компанії. Так, після збитків протягом 2010-2011 років (422,5 тис. грн. та 937,7 тис. грн. відповідно), ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» за результатами  2012 року продемонструвало чистий прибуток у розмірі 2,56 млн. грн.

– Висока якість роботи Страхової компанії з урегулювання збитків. Так, питома вага резервів заявлених, але невиплачених збитків, складає всього 10,1% страхових резервів.

– Висока професійна кваліфікація і тривалий досвід роботи керівних кадрів та ключових співробітників Компанії на страховому ринку України. Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Значна залежність надходжень страхових платежів від декількох ключових видів страхування. Так, на страхові премії, зібрані за ТОП-3 видами страхування, припадає більше 74,5% сукупного обсягу зібраних премій за підсумками 2012 року.

– Низька питома вага ліквідних активів. Так, на «Поточні фінансові інвестиції» та «Грошові кошти та їх еквіваленти» припадає всього 13,57% валюти балансу. Стаття «Довгострокові фінансові інвестиції» складає 80,96% активів Компанії та сформована переважно за рахунок вкладення у прості векселі.

– Стабільно низька забезпеченість операційної діяльності основними засобами, які обліковуються на балансі Компанії (близько 0,33% станом на 01.01.2013 р.).

– Низька рентабельність діяльності Компанії. Так, за підсумками 2012 року рентабельність активів (ROA) та власного капіталу (ROE) становили всього 4,6% та 5,0% відповідно.

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» на сайті НРА «Рюрік»