03.08.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «КБ «Земельний Капітал» довгострокового кредитного рейтингу позичальника інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 27.07.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «КБ «Земельний Капітал» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «КБ «Земельний Капітал» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2009 рік – ІІ квартал 2012 року, а також публічну інформацію і власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Тривалий строк функціонування Банку на фінансовому ринку України (більше 18 років), при цьому протягом аналізованого періоду Банк демонстрував абсолютно беззбиткову діяльність. Виконання більшості економічних нормативів, встановлених НБУ, зокрема нормативів ліквідності, зі значним запасом.

– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів клієнтів власним капіталом. Станом на 01.07.2012 р. власний капітал становив 47,5% від сукупних активів, співвідношення коштів клієнтів до власного капіталу становило 0,94 (рекомендований максимум 9), а співвідношення виданих кредитів до власного капіталу становило 1,19 (рекомендований максимум 9).

– Висока якість кредитно-інвестиційного портфелю Банку, що говорить про раціональну та досить виважену кредитну політику. Станом на 01.07.2012 р. кредити, класифіковані як «стандартні», складають 63,18% загальної суми, кредити, класифіковані як «під контролем», – 32,31%, а коефіцієнт забезпечення резервами кредитних вкладень дорівнює 0,33%. При цьому по банківській системі спостерігається високий ступінь кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування значного обсягу резервів.

– Високий рівень захищеності власного капіталу основними засобами. Так, станом на 01.07.2012 р. відношення основних засобів до власного капіталу становило 34,18%. Питома вага основних засобів в структурі активів складала 16,2%.

– Невисокі ризики поточної діяльності, зважаючи на доволі високу частку комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт співвідношення комісійного та процентного доходів за останні чотири квартали становив 20,18% (рекомендоване мінімальне значення 10%), а коефіцієнт безризикового покриття витрат – 16,01% (рекомендоване мінімальне значення 10%).

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Заборгованість 10 найбільших позичальників станом на 01.07.2012 р. становила близько 74,1% розміру кредитного портфелю, депозити 10 найбільших вкладників – 73,0% строкових коштів клієнтів. Низька диверсифікація кредитного та депозитного портфелів Банку є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Неефективне використання ресурсів Банку, що спричинило появу надлишкової ліквідності. Так, станом на 01.07.2012 р. коефіцієнт використання потужностей становив 0,56 (рекомендоване значення 0,65-0,70), а питома вага дохідних активів у сукупних активах становила 0,72 (рекомендоване значення 0,80-0,90).

– Низькі значення показників рентабельності активів і власного капіталу, спричинені збільшенням у IV кварталі 2011 року розміру власного капіталу та сукупних активів Банку при одночасному зменшенні прибутку. Низький рівень прибутковості (за підсумками І півріччя 2012 року Банк отримав прибуток в розмірі 33 тис. грн. проти 36 тис. грн. за аналогічний період 2011 року та 146 тис. грн. за аналогічний період 2010 року) стримує нарощення власного капіталу Банку за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

– Відсутність повноцінної філіальної мережі для ефективного надання повного спектру банківських послуг та низький розвиток клієнтської бази Банку. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «КБ «Земельний Капітал» на сайті НРА «Рюрік»