14.05.2014 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 08.05.2014 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» внутрішню інформацію та квартальну фінансову звітність за 2009 рік - І квартал 2014 року включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Тривалий строк функціонування Банку на фінансовому ринку України (більше 20 років) та виконання більшості економічних нормативів, встановлених НБУ, зокрема нормативів капіталу, зі значним запасом.

– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів клієнтів власним капіталом. Станом на 01.04.2014 р. власний капітал становив 38,13% від сукупних активів, співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» становило 1,136 (рекомендований максимум 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» становило 1,802 (рекомендований максимум 9,0).

– Висока якість кредитно-інвестиційного портфелю Банку, що говорить про раціональну та досить виважену кредитну політику. Станом на 01.04.2014 р. кредити, віднесені до І-ІІ категорій якості, складали 94,25% загальної суми, а частка простроченої заборгованості складала лише 0,29% клієнтського кредитного портфеля. При цьому по банківській системі спостерігається високий ступінь кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування значного обсягу резервів.

– Високий рівень захищеності власного капіталу основними засобами. Так, станом на 01.04.2014 р. відношення основних засобів (з урахуванням ІН) до власного капіталу становило 37,57%, а питома вага основних засобів (з урахуванням ІН) в структурі активів складала 14,32%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитного та депозитного портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками відповідно є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Низька диверсифікація корпоративного кредитного портфелю Банку за видами економічної діяльності. Так, частка кредитів, наданих представникам «Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами» станом на 01.04.2014 р. складає 76,55% заборгованості за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, що відповідає 116,67% обсягу регулятивного капіталу.

– Низькі значення показників ефективності діяльності. Збиткова діяльність за підсумками І кварталу 2014 року (Банк отримав збиток в розмірі 923 тис. грн.) чинить тиск на капітал, що перебуває в обігу.

– Відсутність повноцінної філіальної мережі для ефективного надання повного спектру банківських послуг та низький розвиток клієнтської бази Банку.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» на сайті НРА «Рюрік»