На засіданні Рейтингового комітету від 27.04.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії на рівні uaАА– з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкту рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2009-2011 рр. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Власником 100% акцій Підприємства є НАК «Енергетична компанія України», акції якої є власністю держави. ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» має стратегічне значення для економіки України.

– Значна частка власного капіталу в структурі пасивів Підприємства (79,86% станом на 01.01.2012 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості. При цьому коефіцієнт фінансового ризику станом на 01.01.2012 р. складав 0,252 (граничне максимальне значення 1,0), а співвідношення «Чистий борг / EBITDA» протягом останніх років приймало сприятливі значення.

– Високі показники ефективності діяльності протягом останніх років. Показник EBITDA за результатами 2011 р. зріс на 18,5% (до 1 085,49 млн. грн.) порівняно з його розміром за 2010 р., при цьому рентабельність EBITDA протягом останніх пяти років становила вище 65%. Розмір чистого прибутку за підсумками 2011 р. склав 305,12 млн. грн.

– Зростання обсягу чистого оборотного капіталу (538,46 млн. грн. станом на 01.01.2012 р.) зумовлює високі значення показників швидкої та загальної ліквідності (1,41 та 2,14 відповідно) та свідчить про те, що Товариство не тільки може своєчасно та в повному обсязі виконати свої поточні зобов'язання, але i має кошти для капітальних iнвестицiй на розширення власної дiяльностi.

– Суттєве зростання вартості основних засобів протягом останніх трьох років (у 6,6 разу до 7,42 млрд. грн. станом на 01.01.2012 р.) при одночасному зниженні рівня їх зносу (22,62%) свідчить про високий рівень підтримки з боку власника. Здійснення капітальних інвестицій є передумовою подальшого нарощення масштабів діяльності Підприємства.

– Гідроенергетика, представником якої є Емітент, є стратегічно важливою галуззю для економіки України та потенційно інвестиційно привабливою в довгостроковій перспективі. Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) є важливим фактором підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля. Масштабне використання потенціалу НВДЕ в Україні має не тільки внутрішнє, а й значне міжнародне значення як вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату планети, покращення загального стану енергетичної безпеки Європи.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Підприємства, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Підприємства.


Негативні фактори:

– Як і у інших підприємств галузі гідроенергетики, діяльність Товариства характеризується високим ступенем залежності від державного регулювання ринку електроенергетики в цілому та тарифів на електроенергію зокрема, а також від впливу техногенних ризиків, зокрема гідрологічного.

– Як і інші великі вітчизняні підприємства, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» на сайті НРА «Рюрік»