На засіданні Рейтингового комітету від 26.02.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ТДВ «СК «ЕКТА» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівня uaAAА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та присвоїдо ТДВ «СК «ЕКТА» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsAAА інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СК «ЕКТА» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2019‒2020 рр. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високі показники ефективності діяльності Компанії. За підсумком 2020 р. валовий дохід Страховика склав 128,3 млн. грн. (проти 47,9 млн. грн. за результатом 2019 року. Фінансовим результатом звітного року став чистий прибуток у розмірі 2,6 млн. грн.

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.01.2021 р. величина фактичного запасу платоспроможності більш ніж утричі перевищувала нормативне значення.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.01.2021 р рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 66,2% та 220,7% відповідно. Зобов’язання Компанії покривалися власними коштами 1,96 разу.

– Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені виключно в національній валюті. Також в національній валюті представлені всі здійснені Компанією фінансові інвестиції.

– Швидкі темпи розгортання діяльності Компанії. Сукупний обсяг страхових платежів, отриманих за результатом 2020 року, склав 151,7 млн. грн., збільшившись у 2,8 разу у порівнянні з аналогічним показником за підсумком 2019 року. Загальний обсяг активів Компанії за той же період збільшився у 2,6 разу до 135,2 млн. грн.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Значна концентрація страхового портфелю Компанії за видами страхування, що пов’язано зі специфікою діяльності Компанії на ринку. За результатами 2020 року на три найбільші види страхування припадало близько 99% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Як і інші страхові компанії, що діють на вітчизняному ринку, ТДВ «СК «ЕКТА» Україна» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»