14.02.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів позичальника та боргового інструменту (облігаційного випуску серій А, В, С) ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 10.02.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний» та довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту запланованого облігаційного випуску серій А, B та С ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

Рейтинги Компанії та боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення довгострокових кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» квартальну фінансову звітність за 2009 р. – 2011 р. включно та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні довгострокових кредитних рейтингів установи та боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Навіть після розміщення облігацій серії А в обсязі 100 млн. грн., Емітент продовжує характеризуватись високим рівнем капіталізації – коефіцієнт фінансової автономії станом на 01.01.2012 р. становив 38,9%. Сукупний обсяг емісії облігацій (300 млн. грн.) складає всього 88,3% власного капіталу Товариства станом на 01.01.2012 р. При повному розміщенні випуску облігацій, показники фінансової стійкості, як очікується, залишаться в діапазоні рекомендованих значень.

– Відносно висока якість кредитного портфелю Товариства. Відсутність проблемної (простроченої) заборгованості, внаслідок виваженої політики управління ризиками, має позитивний вплив на поточні фінансові результати Компанії.

– Наявність позитивної динаміки показників EBIT та EBITDA, що говорить про зростання обсягів грошових надходжень, які можуть бути використані для сплати процентів за облігаціями. Значення показника EBITDA за результатами 2011 року збільшилось більш ніж в 3,3 разу, що дозволило Емітенту вчасно та в повному обсязі виплатити відсоткові доходи за розміщеними облігаціями серії А.

– Позитивна динаміка показників фінансово-економічних результатів. Чистий прибуток Емітента за 2011 р. перевищив результат за 2010 р. більш ніж в 1,7 разу і становив 6,9 млн. грн. Доволі високий рівень прибутковості дозволяє Емітенту нарощувати власний капітал за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

– Зростання чистого оборотного капіталу пропорційне динаміці нарощення активів, а також достатній рівень забезпеченості власними оборотними коштами, що зумовлюють високі показники ліквідності Компанії. Достатній рівень покриття найбільш ліквідними активами загального обсягу емісії та процентних платежів за облігаціями.

– Високий рівень процентної маржі. Зокрема, середньозважені ставки залучення та розміщення коштів станом на 01.01.2012 р. становили 12,21% та 21,7% відповідно.


Негативні фактори:

– При розміщенні всього обсягу випуску облігацій, максимальні планові річні процентні платежі за облігаціями (48 млн. грн.) становитимуть близько 89% показника EBITDA за результатами 2011 року, незважаючи на наявність його позитивної динаміки.

– Тенденція до зменшення чистого прибутку Товариства, що спостерігається протягом двох останніх звітних кварталів, зумовлює зниження показників рентабельності активів та власного капіталу. Збереження цієї тенденції у наступних звітних періодах може спричинити суттєвий негативний вплив на фінансову стійкість Компанії.

– Недостатній рівень розвитку клієнтської бази Емітента, та як наслідок – збереження високої концентрації і досить низької диверсифікації портфелю великих кредитів. Станом на 01.01.2012 р. частка кредитів, наданих 10 найбільшим позичальникам, складала 91,74% загального розміру кредитного портфелю Емітента.

– Короткий строк діяльності Компанії на ринку (два роки) ускладнює й знижує точність прогнозування тенденцій її розвитку та майбутнього фінансово-господарського стану.


Завантажити висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» на сайті НРА «Рюрік»