На засіданні Рейтингового комітету від 30.06.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і присвоїло ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsАА інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2018 р. – 01.04.2020 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2020 р. величина фактичного запасу платоспроможності суттєво перевищувала нормативне значення.

– Високі показники ліквідності компанії. Станом на 01.04.2020 р. коефіцієнт швидкої ліквідності (quick ratio) складав 508% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.04.2020 р. рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 97% та 6492% відповідно.

– Наявність договорів перестрахування ризиків з перестраховиками-нерезидентами, які мають рейтинг А+ (superior) від міжнародного рейтингового агентства AM Best.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Значна витратність діяльності, враховуючи високу питому вагу адміністративних витрат, чинить тиск на фінансові результати Компанії.

– Висока питома вага довгострокових фінансових інвестицій у структурі активів. Станом на 01.04.2020 р. довгострокові фінансові інвестиції, представлені акціями вітчизняних емітентів, відповідали 48% сукупних активів, що підвищує чутливість Компанії до ринкового ризику та ризику контрагента.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Товариства є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»